Головна » Дослідження та розробки

Дослідження та розробки

Діяльність наукового відділу ТОВ «Е.Т.Е» невідривно пов’язана з виробничою діяльністю фірми з точки зору отримання нових методів очистки стічних вод та водопідготовки. Наукова діяльність спрямована на практичні дослідження прикладне застосування і впровадження новітніх захищених патентами технологій і розробок.

Для вирішення складних завдань очистки стічних вод кожного окремого підприємства, ми відкрили власну лабораторію, котра дозволяє проводити дослідження як на території підприємства-замовника, так і в стаціонарних умовах.

Основним завданням для наукового відділу та лабораторії є отримання оптимального науково-технічного та економічно-ефективного методу очистки стічних вод. Нами напрацьований комплекс методів очистки стічних вод. Комбінуючи дані методи (фізико-хімічний, біологічний, озонування та ін.) ми отримуємо найбільш оптимальне співвідношення критеріїв «ціна-якість» очистки.

Модель співпраці з Замовником

Підтвердження підібраної схеми очистки стічних вод в стаціонарній лабораторії фірми ТОВ «Е.Т.Е» (дослідження стоків)

Підбір методів і способів очистки «на місці»

Відбір проб і обстеження системи водного господарства об’єкту

Моделювання технологічної схеми для конкретного обєкту

Науково-дослідний та лабораторний контроль при пусконалагоджувальних роботах

Підбір технологічного процесу з мінімальними експлутаційними затратами

УМКА-БІОТехнологія «УМКА-БІО» відноситься до способів очищення господарсько-побутових стічних вод та доочищення попередньо очищених виробничих стічних вод біологічними методами в умовах їх нерівномірного надходження.

Особливістю технології «УМКА-БІО» являється те, при постійному поверненню активного мулу в аеротенк, підтримується значно більша його концентрація (3,0 – 4,5 г/л). Позитивним наслідком такої особливості є покращення якості очищення стічних вод. В установках передбачено наявність динамічного рівня, що дозволяє забезпечити очищення стічних вод до нормативних значень як при мінімальних надходженнях так і при залпових скидах. Також за рахунок наявності динамічного рівня передбачається економія електроенергії, що споживається повітродувками без погіршення якості очищеної води. (При залпових скидах установка працює на повну потужність. В умовах мінімального надходження роботи здійснюється – в режимі елергозаощадження).

Використання даної конструкції установки дозволяє збільшити окислювальну потужність аеротенку до 30% і забезпечити розділення висококонцентрованої мулової суміші. Це дозволяє забезпечити необхідну якість очищених стічних вод в системі аеротенк-вторинний відстійник і зменшити об’єми аеротенка приблизно на 30%.

Спосіб та пристрій очищення стічних вод на установках «УМКА-БІО» захищено правами інтелектуальної власності – патент України на Винахід № 116322 «Спосіб очищення стічних вод та пристрій для його реалізації». (Продукт наукового дослідження ТОВ “Е.Т.Е”).

УМКА-ORGANICТехнологія очищення виробничих стічних вод від харчових підприємств (молокозаводів, сир заводів, пивоварень, м’ясопереробних підприємств (із забійним цехом включно), кондитерських фабрик, птахофабрик, масложирових заводів, тощо) реалізовується на установках «УМКА-ORGANIC».

Технологія «УМКА-ORGANIC» – це комбінація різних методів очищення, що включає в себе: механічне очищення (видалення крупних домішок, сміття, піску, жиру), фізико-хімічне очищення (видалення органічних та неорганічних речовин за допомогою хімічних реагентів), біологічне очищення (очищення стічних вод в аеробних та анаеробних умовах).

Головною особливістю установок «УМКА-ORGANIC» є можливість їх виконання у єдиному блоці. Тобто основне технологічне обладнання (флотатор (або реактор-відстійник), фільтр доочищення, блок приготування та дозування хімічних реагентів) – це моноблок, що розміщується у виробничому приміщенні. Таке виконання дозволяє перш за все зменшити розміри території для розміщення станції та спростити її експлуатацію.

Технологія «УМКА-WOOL» відноситься до способів очищення стічних вод від барвників, і може використовуватися для деструкції барвників аніонного і катіонного типів органічного та неорганічного походження в стічних водах підприємств текстильної, целюлозно-паперової промисловості тощо. Технологію УМКА-WOOL» також можна застосовувати для очищення стічних вод від виробництва пестицидів, гербіцидів та для очищення фільтратів звалищ ТПВ.

У зв’язку з тим, що в реальних умовах навіть на протязі однієї робочої зміни стічні води фарбувального цеху одного підприємства можуть значно відрізнятися за співвідношенням органічних та неорганічних барвників, в технології «УМКА-WOOL» передбачено автоматичне регулювання витрат хімічних реагентів в залежності від складу стічних вод.

Особливістю технології «УМКА-WOOL», є те що її використання забезпечує не лише знебарвлення стічних вод, а і їх очищення до нормативних значень не залежно від коливань забруднюючих речовин у стоках протягом доби (чи іншого періоду).

Також основна перевага технології «УМКА-WOOL» – це низька вартість експлуатації у порівнянні із іншими технологіями.

Спосіб очищення стічних вод від барвників захищено правами інтелектуальної власності – патент України на Винахід №__________ «Спосіб знебарвлення стічних вод». (Продукт наукового дослідження ТОВ “Е.Т.Е”).

Для очистки стічних вод з вмістом іонів важких металів ТОВ «Е.Т.Е» розроблена та втілена в життя комплексна технологія очищення багатокомпонентних стічних вод для видалення та знешкодження їх компонентів з врахуванням специфічності їх властивостей та концентрацій. Рішення для очистки стічних вод від йонів важких металів «УМКА-STEEL» (Технічні умови ТУ У 25.6-38674771-005:2015), які містяться в промивній воді і концентрованих розчинах гальванічного виробництва та виробництва підприємств машинобудівництва.

Очищення стічних вод гальванічного виробництва і скорочення надходження гальванічних відходів в навколишнє середовище є важливим завданням нашої організації. З метою забезпечення стабільної роботи споруд і підвищення ефекту очистки, передбачається комбінований спосіб очистки стічних вод. Даний спосіб використовує методи фізико-хімічного перетворення, гідродинамічного осадження та фільтрації.

Переваги застосування даної технології:

 • Забезпечує очистку промивних вод до норм повторного використання в технологічному процесі для приготування ванн;
 • Дозволяє отримати відносно малу кількість відходів, які за складом, фізико-хімічними та механічними властивостями придатні до утилізації;
 • Компактне розміщення водоочисного устаткування, скоротивши протяжність комунікацій, кількість арматури, насосів і допоміжного обладнання;
 • Дозволяє отримати значний економічний і соціальний ефект.

УМКА-PRESSУстановки типу «УМКА-PRESS» – це інноваційні пристрої для переробки органічних та неорганічних відходів 1-3 класу безпеки осаду, що утворюється в процесі очищення стічних вод, а також органічних відходів с високою концентрацією ХПК (наприклад фільтрат із звалищ ТБО).

Установки типу «УМКА-PRESS» – це установки зневоднення осаду, що в залежності від складу стічних вод можуть виконуватися в наступних конфігураціях:

 • фільтр-прес рамний (касетний);
 • стрічковий фільтр-прес;
 • шнековий фільтр-прес.

Установки «УМКА-PRESS» призначені для зневоднення осадів стічних вод, розділення суспензій, зневоднення кеку, як господарсько-побутового характеру так і від різноманітних галузей промисловості до мінімальної вологості (до 75%).

Сфери застосування установки «УМКА-PRESS»:

 • осад стічних вод;
 • фільтрат з полігонів ТБО;
 • концентрат зі установок промислової водопідготовки (наприклад з установок зворотного осмосу).

ТОВ «Е.Т.Е» пропонує виготовлення очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у наземному виконанні.

Основне технологічне обладнання установки «УМКА-БІО» (обладнання денітрифікатора, аеротенка, вторинного відстійника, аеробного стабілізатора осаду, піско-уловлювача, тощо) монтується в наземну ємність, що встановлюється на спеціальному фундаменті.

Стінки ємкості виготовляється із металевих оцинкованих кілець, внутрішній шар стінок і дна ємності є непроникним і непромокальним та виконаний із мембранної плівки.

Допоміжне технологічне обладнання установки (повітродувки, блок зневоднення осаду, блок механічного очищення стоків) встановлюється в технологічній будівлі контейнерного типу. Побутова (адміністративно-побутова) будівля також влаштовується в приміщенні контейнерного типу.

Переваги:

Складання модульної конструкції установки «УМКА-БІО» і її встановлення потребує декілька робочих днів, чим досягається значна економія часу на встановлення. (У залізобетонному виконанні час встановлення може сягати декілька місяців – років).

До переваги запропонованого виконання установки «УМКА-БІО» можна віднести також те, що таку систему можна встановлювати, за необхідністю, в будь-яку пору року, і при будь-якому рівні ґрунтових вод (в тому числі і високому), без необхідності виконання додаткових земляних робіт.

Дане виконання установки «УМКА-БІО» захищено Патентом України на корисну модель № 132510.

Установка «УМКА-OIL» дозволяє очищати стічні води від емульгованих та колоїдних мінеральних масел, зважених часток та поверхнево-активних речовин для повторного використання очищеної води або для скиду її в систему каналізації. Наша технологія розроблена та спрямована на використання процесів і апаратів, виключаючи або мінімально використовуючи в процесі очистки хімічні реагенти. Це дозволяє без накопичення солевмісту створювати зворотні системи водокористування і повторно використовувати на технологічні потреби до 95% очищеної води. Дані рішення реалізовані в установці «УМКА- OIL», яка є сертифікована в Україні та виготовлена згідно ТУ У 42.2-38674771-001:2015.

Сфера застосування установок «УМКА-OIL»:

 • очищення та оборотне водопостачання стічних вод автомийок;
 • очищення дощових вод автостоянок та парковок;
 • очищення дощових та талих вод аеропортів, портів, вокзалів тощо.
 • Очищення дощових та талих вод від територій промислових підприємств.
ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!